Các chứng nhận, giải thưởng

Quá trình thành lập, phát triển với quyết tâm và nỗ lực của toàn doanh nghiệp. Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đã đề ra. Thực hiện tốt các nghĩa vụ với nhà nước. Đóng góp thiết thực trong công tác phát triển kinh tế, ổn định an ninh-chính trị của địa phương. Tập thể CBCNV Công ty đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng xứng đáng.